Projektid

Tammiste Lasteaia laste õppeprogrammid looduses

Tammiste lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal järgmistes õppeprogrammides:

 

Kuusekäbi nupsude rühm  - õppeprogramm "Öökulliretk"

Õppeprogramm viidi läbi Tallinna Loomaaia Kullimäel. Õppekäigul vaadeldi erinevaid kakulisi linde ja õpiti tundma nende eluviise. Praktilise tööna vaatlesid lapsed luubiga kakuliste sulgi ja uurisid kakkude tiibade siruulatust.

 

Männikäbi põnnide rühm  - õppeprogramm "Raba kui elukeskkond"

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tolkuse rabas. Lastele tutvustati raba kui elukeskkonda. Vaadeldi rabataimi, räägiti rabas elavatest loomadest, raba ja turba tähtsusest inimestele.

 

Kastaninublude rühm - õppeprogramm „Kes elab metsa sees?“

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tammiste metsarajal. Õppeprogrammi raames räägiti lastele Eesti metsades elavatest loomadest, lindudest ning selgroogsetest. Koos lastega püüti leida seoseid erinevate liikide vahel, õpiti nägema looduses valitsevaid seoseid ja märkama loomade tegutsemisjälgi. Tutvustati looduses liikumise põhimõtteid.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Parimate praktikate jagamise õpiüritus  Tammiste ja Jänesselja lasteaedade koostöös

 

Projekti rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond summas 2080,80.

Õpiüritus toimus 25. märtsil 2017, mille raames jagasid Tammiste ja Jänesselja lasteaedade pedagoogid kogemusi, arutlesid kaasava hariduse teemadel ning omandasid metoodikaid, mis loovad võimaluse õppida kolleegide kogemusest.

Projekti eesmärgid:

Ø  töötajate teadmised ja oskused on täienenud parimate praktikate jagamise kaudu;

Ø  kaasava hariduse parimaks rakendamiseks on loodud toimiv koostöövõrgustik;

Ø  kohaliku kogukonna teadlikkuse suurendamiseks on avaldatud teemakohane artikkel Sauga Sõnumites ja Pärnu Postimehes või Õpetajate Lehes.

 

Sihtrühm: Tammiste Lasteaia ja Jänesselja Lasteaia õpetajad, tugispetsialistid, õppealajuhatajad ja direktorid.  

Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks planeeritakse õpiüritusel loodud koostöövõrgustike tööd rakendada järjepidevalt. 

Seatud eesmärkidest lähtuvalt loob projekt võimaluse saada kokku lasteaiameeskondadel, et vahetada kogemusi, omandada uusi teadmisi ja oskusi kaasava hariduse rakendamisel ning viia kohaliku kogukonnani hariduselu olulised suunad.

Õpitava kovisiooni meetodi rakendamine võimaldab edaspidi saada tuge ja teha koostööd erinevates koostöövõrgustikes (üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine).  

Projekti juht: Eda Tenson, Tammiste Lasteaia direktoti kohusetäitja ja õppealajuhataja.

Õpiüritust koordineerija: Taimi Elenurm, lektori CV on kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemis

Avaldatud artiklid

 "Lasteaiaõpetajad jagasid häid praktikaid ja kaardistasid murekohti". Sauga Sõnumid, lk 3.

"Tammiste ja Jänesselja lasteaia õpetajad jagasid kogemusi ja arutasid kaasava hariduse kitsaskohti". Õpetajate Leht.

Tammiste Lasteaia laste õppeprogrammid looduses

Tammiste lasteaia lapsed osalesid 2016/17. õppeaastal järgmistes õppeprogrammides:

 

Kuusekäbi nupsude rühm  - õppeprogramm "Raba kui elukeskkond"

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tolkuse rabas. Lastele tutvustati raba kui elukeskkonda. Vaadeldi rabataimi, räägiti rabas elavatest loomadest, raba ja turba tähtsusest inimestele.

 

Urvakeste rühm - õppeprogramm „Kes elab metsa sees?“

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Soomaa Rahvuspargis. Õppeprogrammi raames räägiti lastele Eesti metsades elavatest loomadest, lindudest ning selgroogsetest. Koos lastega püüti leida seoseid erinevate liikide vahel, õpiti nägema looduses valitsevaid seoseid ja märkama loomade tegutsemisjälgi. Tutvustati looduses liikumise põhimõtteid.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

Projekt "Tammiste Lasteaia looduse õpperada"

 

Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas 2013a projekti „Tammiste Lasteaia looduse õpperada“. Tööde teostamise aeg oli veebruar 2013 – september 2013 ja projekt kvalifitseerus maakonna keskkonnateadlikkuse programmi alla. Projekti eesmärgiks oli koostada õpperada, mille vaatluspunkte läbides saavad lapsed jälgida aastaaegade vaheldumist, looduses valitsevaid seaduspärasusi ja seoseid ning  õppida loodushoidu.
Õpperaja rajamise käigus istutati lasteaia hoovialale Eestimaa loodusele iseloomulikud puud, mille juurde paigutati puid iseloomustavad infotahvlid (kokku 20 tk). Valmis puidust istumispakkudega õuesõppe klass ja puude teemaline kellamäng. Samuti sai iga rühm puidust aedviljakasti, kuhu kevadel istutada ja külvata meelepäraseid taimi. Õppetegevuste sisukamaks muutmiseks ja omandatu kontrollimiseks koostati erinevatele vanuseastmetele töölehed ning kogumik puude juurde sobivate luuletuste ja mängudega. Värava juures asuval stendil on projekti käigus valminud looduse õpperaja kaart.
Õpperada avati mänguhommikuga 3. septembril 2013. Mänguhommikut juhtisid jänes ja karu, kes peale lõbusat etendust  suunasid lapsed rajal olevatesse punktidesse ülesandeid täitma. Iga rühm sai paberkandjal õpperaja kaardi, et oleks lihtsam orienteeruda.

 

Õpperaja avamine on kajastatud:

http://www.parnupostimees.ee/1372240/tammiste-lasteaias-valmis-ponev-ouesopperada

http://www.sauga.ee/uploads/media/september_2013.pdf

 

 

Tammiste Lasteaed sai oma liiklusväljaku

Tammiste Lasteaias avati 2. oktoobril 2013 pidulikult uus liiklusväljak. Liiklusväljak valmis tänu koostööpartneritele AS Teede REV-2 Pärnu hooldeprojekti juhile Andres Kogerile ja OÜ Citymark projektijuhile Tarmo Sälikule.

Liiklusväljak koosneb märgistatud sõidu- , jalg- ja ülekäiguradadest; ringteest; parklast; vigursõidu väljakust ja  liiklust reguleerivad liiklusmärgid.

 

Liiklusväljaku avamine on kajastatud:

http://www.parnupostimees.ee/2328878/lasteaed-sai-uue-liiklusvaljaku

http://www.sauga.ee/uploads/media/oktoober_2013.pdf

 

 

Kiusamisest vaba lasteaed

Alates 2007. aastast juhib organisatsioon Red Barnet lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi "Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-8aastastele lastele. Tegemist on Taani metoodikal põhineva projektiga, mida Eestis veab MTÜ Lastekaitse Liit.

Tammiste Lasteaed liitus projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" 2013. aastal. Projekti eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

 

Täiendav info "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti kohta:

http://kiusamisestvabaks.ee/

Tervist Edendav Lasteaed

Tammiste Lasteaed kuulub alates 2012. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ning on nõus ellu viima TEL missiooni.

Tervist Edendav Lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu Tammiste lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

 

Riiklikud tegevused terviseedenduses leiate:

www.terviseinfo.ee

www.tai.ee

www.toitumine.ee