Tugiteenused

 

Majasisesed tugiteenused

Tammiste Lasteaias käivatele lastele, kes vajavad tugiteenust on tagatud logopeediline ja eripedagoogiline tugi.

Tugispetsialistina töötab lasteaias logopeed (1,0 koormusega), kes tegeleb nii logopeedilist kui eripedagoogilist tuge vajavate lastega.

Lisaks töötab tugiõpetaja (1,0 koormusega), kes logopeedi juhendamisel tegeleb eripedagoogilist tuge vajavate lastega. Laste vajadustest lähtuvalt toimub lisatoe andmine nii personaalselt kui rühmas.

Tugiteenuse või lisatoe vajaduse märkamine, kaardistamine, sekkumine, analüüs

Lapse arengut toetava tugiteenuse või lisatoe esmaseks märkajaks on enamasti tema õpetajad, kes suhtlevad sel teemal lapsevanematega ning suunavad lapse tugispetsialisti (meie lasteaias logopeedi) juurde, kes hindab lapse arengut ning vajadusel annab soovitused edasisteks tegevusteks (nt toetusmeetmed rühmas, toetusmeetmed kodus, logopeediline, eripedagoogiline vms tugiteenus). Personaalne tugiteenuse rakendamine (logopeediline, eripedagoogiline) lasteaias toimub lapsevanema nõusolekul.

Juhul kui hindamise ehk kaardistusprotsessi tulemusel selgub, et laps vajab tugiteenust või sekkumist, mida lasteaias ei ole võimalik pakkuda (nt psühholoogiline abi, venekeelne logopeed vms) või arstlikku kontrolli (nt kuulmine, nägemine, keelekida, adenoidid vms), siis antakse lapsevanematele soovitus pöörduda vajalike spetsialistide poole.

Esmaseks märkajaks lapse eakohase arengu küsimustes võib olla ka lapsevanem. Sellisel juhul tasub kindlasti rääkida rühma õpetajaga või võtta ühendust logopeediga, et konsulteerida lapse arengu küsimustes ning leida üheskoos parimad lahendused.

Lapse arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev protsess, mida viivad läbi õpetajad ja tugispetsialist koostöös lastevanematega.

 

Info riiklike keskuste ja toetusvõimaluste kohta

Rajaleidja kodulehel on nõuanded, juhised ja materjalid nii lastevanematele kui haridusasutustele.

Teabeleht "Kust leida abi" LAPSEVANEMALE

Teabeleht "Kust leida abi" LASTEAIALE

 

Õiguskantsler Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis

Sotsiaalkindlustusamet Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?