Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi  töös;
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises;
  • teeb ettepanekuid lasteaia õppekava heakskiitmise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 

Hoolekogu tegutsemise protseduur

 

Tammiste Lasteaia hoolekogu liikmed 2020/21. õppeaastal

 

Kuusekäbi nupsude rühma põhiliige - Maarja Ploom;

Kuusekäbi nupsude rühma asendusliige - Toivo Sillandi;

Männikäbi põnnide rühma põhiliige - Margit Susi;

Männikäbi põnnide rühma asendusliige - Keito Kirschbaum;

Kastaninublude rühma põhiliige - Moonika Mikelsons;

Kastaninublude rühma asendusliige - Heleliis Põlluäär;

Urvakeste rühma põhiliige - Julia Estreich;

Urvakeste rühma asendusliige - Merike Teder;

Pajutibude rühma põhiliige - Sälly Sepp;

Pajutibude rühm asendusliige - Pirte Tillart;

Tori Vallavalitsuse esindaja - Jana Malõh;

Tammiste Lasteaia pedagoogilise personali esindajana - Oksana Laanemets.

 

Hoolekogu esimees: 

Maarja Ploom

Esimehe asetäitja:

Margit Susi

 

 Hoolekogu protokollid on avalikustatud Amphora keskkonnas.